Vedtægter for Støtteforeningen

1                  NAVN

1.1             Foreningens navn er Foreningen til støtte for Nordsøbadet Fanø.

2                  FORMÅL

2.1              Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til etablering af Nordsøbadet Fanø.

3                  MEDLEMMER

3.1              Som medlemmer i foreningen kan optages enhver, som gennem medlemskab af foreningen ønsker at støtte formålet.

4                  GENERALFORSAMLINGEN

4.1              Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2              Møde og stemmeafgivning på generalforsamlingen kan alene ske ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt.

4.3              Generalforsamlingen afgør ved simpelt stemmeflertal de forslag, der stilles i henhold til dagsorden. Dog kræves til ændring af vedtægterne mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

4.4              Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

4.5              Afstemninger skal ske skriftligt, når mindst 1/3 af de fremmødte forlanger dette. Dog skal afstemning om udelukkelse af et medlem altid foregå skriftligt.

4.6               I sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan generalforsamlingen ikke foretage bindende beslutning.

4.7              Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned (første gang inden udgangen af april 2019) med følgende dagsorden:

     1. Valg af dirigent
     2. Bestyrelsens beretning
     3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
     4. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr m.v.
     5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
     6. Valg af revisor
     7. Behandling af indkomne forslag
     8. Eventuelt

4.8              Generalforsamlingen indkaldes skriftligt via e-mail og ved offentliggørelse på foreningens facebookside med angivelse af dagsordenen og tid og sted for generalforsamlingen. Indkaldelsen sker med et varsel af mindst 2 og højst 4 uger.

4.9              Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af den siddende bestyrelse, eller såfremt 2/3 af medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til formanden for foreningen med angivelse af det eller de emner, som ønskes behandlet under den ekstraordinære generalforsamling.

4.10            Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts før generalforsamlingens afholdelse.

5                  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

5.1              Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal afholdes inden 1 måned, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer skriftligt overfor formanden forlanger dette med angivelse af det eller de emner, som ønskes behandlet under den ekstraordinære generalforsamling.

6                  BESTYRELSEN

6.1              Foreningens bestyrelse skal bestå af 5-7 medlemmer, som alle vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

6.2              Bestyrelsen, der er ulønnet, fordeler selv sine pligter.

6.3               I tilfælde af afgang i en valgperiode afgør bestyrelsen selv, om man ønsker at supplere sig med et nyt medlem, som i påkommende tilfælde udpeges af bestyrelsen selv.

6.4              Bestyrelsen træffer afgørelse efter almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.5              Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden for afholdelse af møder m.v. Der føres på formandens foranledning protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder.

7                  GEBYR, KONTINGENT

7.1              Medlemskab opnås ved køb af folkeaktie. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen efter indstilling fra bestyrelsen.

7.2              Kontingent indbetales senest 1. marts.

7.3               I tilfælde af udtræden af foreningen refunderes indbetalt kontingent og indmeldelsesgebyr ikke.

8                  TEGNINGSREGEL

8.1              Foreningen tegnes af formanden og 1 menigt bestyrelsesmedlem i foreningen.  

9                  HÆFTELSE

9.1              Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

10                REGNSKABSÅR

10.1            Foreningens regnskabsår løber fra den 01.01 til den 31.12. Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til den 31. december 2018.

11                OPLØSNING

11.1            Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

11.2            På generalforsamlingen tages ved simpelt flertal beslutning om afvikling af foreningens forpligtelser og anvendelse af dens formue.

Fanø, den 19/7-2018